Mgr. Samuel Dorociak

ja

Mgr. Samuel Dorociak študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2010. Počas štúdia na vysokej škole pôsobil vo viacerých advokátskych kanceláriách a spoločnostiach, kde získaval skúsenosti z oblasti práva a obchodu.

Po ukončení vysokoškolského štúdia získaval od roku 2010 profesionálne skúsenosti ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Petra Jančiho, s ktorou spolupracuje aj v súčasnosti.

Počas svojej praxe sa zameriaval na oblasti obchodného práva pri realizácii rôznych druhov obchodných transakcií, vrátane medzinárodných kontraktov. Pripravoval zmluvy a právne dokumenty z oblasti energetiky, práva nehnuteľností, cenných papierov i z oblasti občianskeho práva, rodinného práva. Rozsiahle skúsenosti nadobudol rovnako v oblasti trestného práva, správneho práva pri zastupovaní obcí a miest a konkurzného práva.

Mgr. Samuel Dorociak je zapísaný v zozname advokátov. Ovláda anglický jazyk.

 

  
JUDr. Eva Dorociaková

evkaJUDr. Eva Dorociaková získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú s vyznamenaním ukončila v roku 2009. Počas štúdia absolvovala stáž na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako aj stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kanade.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila od roku 2009 ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Milana Trnovského, kde získala skúsenosti v oblasti prípravy zmlúv a iných právnych dokumentov, v oblasti cenných papierov, investičných projektov, ako aj v zastupovaní klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi.

V súčasnosti sa špecializuje najmä na oblasť rodinného práva, občianskeho práva a obchodného práva a na oblasť zahraničných investícií. Má významné skúsenosti v oblasti územnej samosprávy. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

 

  

JUDr. Peter Janči

peter

JUDr. Peter Janči získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval od roku 2000 v právnickej kancelárii G. Lehnert, k.s. Od roku 2004 pôsobí ako advokát.

Počas svojej praxe získal skúsenosti v oblasti obchodného a občianskeho práva, práva duševného vlastníctva a pracovného práva. Poskytoval právne poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám so slovenskou aj zahraničnou účasťou. Má tiež nezanedbateľné skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi a poskytovaním poradenstva v oblasti práva nehnuteľností.

Jeho špecializáciou je obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností a kontraktuálne právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo a právo nehnuteľností. Špecializuje sa rovnako na zastupovanie pozemkových spoločenstiev a urbárov a na pozemkové právo. 

JUDr. Peter Janči je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Ovláda nemecký a anglický jazyk.