Mgr. Samuel Dorociak

 

Mgr. Samuel Dorociak študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2010. Počas štúdia na vysokej škole pôsobil vo viacerých advokátskych kanceláriách a spoločnostiach, kde získaval skúsenosti z oblasti práva a obchodu.

Po ukončení vysokoškolského štúdia získaval od roku 2010 profesionálne skúsenosti ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Petra Jančiho, neskôr JANČI & Partners s.r.o., s ktorou spolupracuje aj v súčasnosti.

Počas svojej praxe sa zameriava na oblasti obchodného práva pri realizácii rôznych druhov obchodných transakcií, vrátane medzinárodných kontraktov. Okrem iného sa špecializuje na oblasť obchodného práva,  práva nehnuteľností, ako aj oblasti občianskeho práva a trestného práva.

Mgr. Samuel Dorociak je zapísaný v zozname advokátov. Ovláda anglický jazyk.

JUDr. Eva Dorociaková

 

JUDr. Eva Dorociaková získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú s vyznamenaním ukončila v roku 2009. Počas štúdia absolvovala stáž na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako aj stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kanade.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila od roku 2009 ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Milana Trnovského, kde získala skúsenosti v oblasti prípravy zmlúv a iných právnych dokumentov, v oblasti cenných papierov, investičných projektov, ako aj v zastupovaní klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi.

V súčasnosti sa špecializuje najmä na oblasť rodinného práva a občianskeho práva. Má významné skúsenosti v oblasti územnej samosprávy. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

JUDr. Peter Janči

 

JUDr. Peter Janči získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval od roku 2000 v právnickej kancelárii G. Lehnert, k.s. Od roku 2004 pôsobí ako advokát.

Počas svojej praxe získal skúsenosti v oblasti obchodného a občianskeho práva, práva duševného vlastníctva a pracovného práva. Poskytoval právne poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám so slovenskou aj zahraničnou účasťou. Má tiež nezanedbateľné skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi a poskytovaním poradenstva v oblasti práva nehnuteľností.

Jeho špecializáciou je obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností a kontraktuálne právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo a právo nehnuteľností. Špecializuje sa rovnako na zastupovanie pozemkových spoločenstiev a urbárov a na pozemkové právo.

JUDr. Peter Janči je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Ovláda nemecký a anglický jazyk.