Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v nasledovných právnych oblastiach:

OBČIANSKE PRÁVO

 • vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní a exekučnom konaní,
 • prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
 • zastupovanie v rodinných veciach,  rozvodov a výživného, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, úprava styku s maloletým dieťaťom,
 • zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci pri uplatňovaní nárokov z občianskoprávnych vzťahov,
 • zakladanie občianskych združení, nadácii, záujmových združení právnických osôb atď.
 • ochrana osobnosti, zastupovanie vo veciach náhrady škody.

OBCHODNÉ PRÁVO

 • zakladanie obchodných spoločností,
 • zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach (napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena predmetov podnikania, prevod obchodného podielu a iné.),
 • zlučovanie, rozdelenie, splynutie obchodných spoločností,
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv podľa požiadaviek klienta,
 • vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov,
 • právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz.

TRESTNÉ PRÁVO

 • obhajoba obvinených v trestnom konaní,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní.

PRACOVNÉ PRÁVO

 • poskytovanie komplexných právnych služieb vo veci pracovnoprávnych vzťahov (neplatné skončenie pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy a odstupného a iné),
 • vypracovanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd,
 • právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz v oblasti pracovného práva a to tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov.

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

 • podávanie návrhov na zápis do registra partnerov verejného sektora
 • overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • registrácia ochranných známok, úžitkových vzorov, dizajnov,
 • poskytovanie právnych služieb vo veci práv z patentov, vynálezov, dizajnov, ochranných známok, obchodných mien, obchodných tajomstiev, technických postupov, know-how.

PRÁVO CENNÝCH PAPIEROV

 • vypracovanie cenných papierov, akcií, zmeniek a šekov
 • vymáhanie pohľadávok zo zmeniek.